Namysłowski Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
im. S. Wasylewskiego
ul. Bohaterów Warszawy 5
46-100 Namysłów
Tel.: (77) 410 14 87
Mail: bibliotekanamyslow@op.pl
Czynna:
poniedziałek-piątek
9:00-17:00
pierwsza
i trzecia
sobota
9:00-14:00

O bibliotece

Pierwsza biblioteka powstała w Namysłowie w grudniu 1947 roku z dawnej wypożyczalni „KULTURA" i mieściła się w czterech izbach parteru ratusza. Zgromadziła księgozbiór w ilości 1.270 woluminów. Oficjalnie została zarejestrowana  3 marca 1948 roku jako Powiatowa Biblioteka Publiczna z Oddziałem Miejskim.

W dniu rejestracji posiadała 1.909 woluminów i 152 czytelników. Kierownikiem biblioteki został Adolf Lekki. Wypożyczalnia była płatna. Przechodząc w ciągu lat zmiany organizacyjne pomnażała swoje zbiory i rozwijała działalność, obejmując siecią placówek teren całego powiatu.

2 stycznia 1950 roku została wydzielona z Biblioteki Powiatowej i oficjalnie zarejestrowana odrębna placówka, będąca pod zarządem i finansowana przez Zarząd Miejski, Miejska Biblioteka Publiczna w Namysłowie.

Lata pięćdziesiąte to dynamiczny rozwój sieci punktów bibliotecznych, których w roku 1954 było 55, równomiernie zlokalizowanych na terenie całego powiatu. Jednak w roku 1955 Bibliotekę Powiatową połączono ponownie z Miejską - w wyniku połączenia powstała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. W szybkim tempie rozrastał się księgozbiór, w roku 1960 przeniesionobibliotekę z ratusza do nowowybudowanego Powiatowego Domu Kultury. Piękne, czyste i estetyczne pomieszczenia okazały się jednak ciasne, ponieważ ciągle przybywało książek. Dyrektorem biblioteki był wówczas Henryk Ostrowski , który rozpoczął starania o zezwolenie na budowę nowego gmachu biblioteki. Dzięki jego uporowi doszło do realizacji tego śmiałego pomysłu. Uroczyste oddanie i otwarcie nastąpiło 8 maja 1971 roku. Miasto zyskało nowy i bardzo nowoczesny obiekt, a czytelnicy piękną nową placówkę kulturalną z dużym zapleczem na wypożyczalnię, czytelnię czasopism i wypożyczalnię dla dzieci.

W roku 1973 obchodzono Jubileusz 25-lecia istnienia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - z tej okazji nadano jej imię Stanisława Wasylewskiego.

W wyniku reformy samorządowej z 1990 roku biblioteki publiczne stopnia podstawowego (gminne, miejsko-gminne i miejskie) znalazły się w gestii samorządów terytorialnych. Podporządkowanie bibliotek samorządom otworzyło nowy okres ich działalności, stworzyło to szansę dla ściślejszego dostosowania zbiorów i form działania bibliotek do potrzeb konkretnych środowisk, a w konsekwencji - ich doskonalenia i rozwoju. Nałożyła ona obowiązek zapewniania bibliotekom odpowiednich warunków, ale dała jednocześnie prawo „łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek".

Ostatnia zmiana struktury organizacyjnej biblioteki nastąpiła w roku 1993. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca utworzono Namysłowski Ośrodek Kultury, w którego skład weszły trzy osobno działające placówki: Dom Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Punkt Muzealny. Zadania NOK określono w statucie.

Księgozbiór Biblioteki jest systematycznie uzupełniany - dzięki środkom finansowym z budżetu gminy. Zbiory biblioteczne wzbogaciły się o najnowszą literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy, lektury szkolne oraz poczytną literaturę beletrystyczną

Biblioteka, jako ośrodek popularyzacji wiedzy o regionie, gromadzi i uzupełnia zbiory regionalne, informatory gospodarcze, opracowania ekologiczne, dotyczące miasta i gminy. Od 1995 roku systematycznie są przeprowadzane remonty, wymiana oświetlenia, remont posadzki w czytelni, remont posadzki w Oddziale Dziecięcym, malowanie wszystkich pomieszczeń w bibliotece.

Z okazji 50-lecia istnienia Biblioteki Publicznej prezentujemy jej wieloletni dorobek kulturalny. Biblioteka, jako placówka kultury, oprócz swojej działalności podstawowej, prowadzi działalność mającą na celu upowszechnianie czytelnictwa, upowszechnianie dorobku kulturalnego i literackiego. Promuje twórczość piszących dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, stwarza odpowiednie warunki do rozwijania talentów literackich, skupiając ich w Klubie Młodych Twórców „WENA", który prężnie działa, często uczestniczy w znaczących imprezach o randze międzynarodowej, zdobywając najwyższe laury, nagrody i wyróżnienia. Biblioteka prowadzi działalność wydawniczą - nakładem Biblioteki ukazało się wiele tomików, promujących twórczość poetycką najbardziej utalentowanych twórców; przykładem almanach - „Maski i twarze" (N-ów 19967), Mirek Jakubowski - „Gdzie jesteś przyjacielu" (N-ów 1996) czy Małgorzata Dobrowolska - „Zapatrzona w różę" (N-ów 1997). Więcej o tym na stronie pierwszej Biblioteki lub na stronach internetowych KMT Wena.

Biblioteka, jako instytucja kultury, integruje środowisko lokalne - przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie - zapraszając je do uczest­nictwa w różnych organizowanych przez siebie konkursach ( np. Konkurs na eko-plakat z okazji „Dnia Ziemi", popularyzujący wiedzę ekologiczną i uświadamiający skalę zagrożeń, czy też konkurs historyczny, pt. „Dzieje Namysłowa"), a także biorąc udział w imprezach lokalnych z okazji „Dni Namysłowa', „Namysłowskiej wiosny kulturalnej", „Namysłowskiej wiosny ekologicznej".

Biblioteka Publiczna jest organizatorem wielu imprez integracyjnych dla dzieci i osób „Sprawnych inaczej", współpracuje z Integracyjnym Przedszkolem oraz Środowiskowym Domem Opieki Społecznej, organizuje dla nich spotkania autorskie oraz imprezy artystyczne. Rozwija również talenty plastyczne - przy Bibliotece istnieje kółko plastyczne, w ramach jego zajęć prowadzona jest plastykoterapia, a prace dziecięce są eksponowane na wielu konkursach i nagradzane (np. Konkurs na Amatorską Twórczość Artystyczną, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny organizowany przez Toruń).

Biblioteka promuje nie tylko młodych twórców, ale również tych ze sporym dorobkiem twórczym – przykładem jest Karolina Turkiewicz-Suchanowska, mieszkanka Namysłowa aktywnie uczestnicząca w życiu kulturalnym. Współpracuje z różnymi instytucjami, ośrodkami kultury, poprzez współorganizację imprez artystycznych i wystaw. Na początku swego istnienia, w trudnym powojennym okresie, biblioteki tworzyli entuzjaści, z potrzeby serca, intuicji. Po wielu latach przygotowano wykwalifikowaną kadrę bibliotekarzy.

Szczególnie ważną postacią w dziejach Biblioteki namysłowskiej jest Henryk Ostrowski, były dyrektor Biblioteki /1961 - 1973 /, kreator nowego obiektu. Ceniony za to, że w trudnym okresie lat sześćdziesiątych podjął się budowy i organizacji Bibilioteki, został w dowód uznania odznaczony medalami: Zasłużony Działacz Kultury oraz Zasłużony Opolszczyźnie. Opracował materiały do kroniki Biblioteki, jest autorem kilku ekslibrisów, a zebrał i opracował katalog wszystkich ekslibrisów Biblioteki w Namysłowie. Swoim doświadczeniem zawodowym i wiedzą pomaga i nadal wspiera inicjatywy bibliotekarskie i kulturalne.

Kolejnymi dyrektorami Biblioteki byli: Stanisław Iwanicki, Janina Wojtas, Urszula Pacyna. Obecnie od  roku 1995 dyrektorem jest Teresa Hruby.